Prawo karne


Policjant skuwający osobę kajdankamiZespół specjalistów w naszej Kancelarii Adwokackiej podejmuje się także prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego. Obejmuje ono zbiór przepisów, które określają czyny zabronione oraz opisują konsekwencje ich popełnienia. Wobec przepisów prawa karnego wszyscy obywatele są równi – niezależnie od pozycji społecznej i stanu majątkowego. W Polsce istnieje podział prawa karnego ze względu na jego zasady zastosowania oraz kryterium przedmiotu – wyróżnia się prawo karne materialne oraz procesowe.

Materialne prawo karne jest jednym z najistotniejszych elementów prawa karnego, ponieważ określa ono wszystkie czyny zabronione, zasady postępowania oraz kary kryminalne, które są skutkiem popełnienia wykroczeń kryminalnych. Procesowe prawo karne określa przepisy prawne dotyczące sposobu postępowania w przypadku dokonania czynu zabronionego – jest to metodologia procesu karnego.

W naszej Kancelarii Adwokackiej podejmujemy się prowadzenia spraw z zakresu:

  • obrony oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem;
  • występowania w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
  • sporządzania pism procesowych, zażaleń, apelacji i kasacji;
  • prowadzenia spraw o wydanie wyroku łączonego;
  • prowadzenia spraw o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Zapewniamy pełną dyskrecję i zaangażowanie w prowadzenie powierzanych nam spraw.